Kto odpowiada za spadający śnieg z dachu budynku?
Kto odpowiada za spadający śnieg z dachu budynku?

Kto odpowiada za spadający śnieg z dachu budynku?

Kto odpowiada za spadający śnieg z dachu budynku?

Spadający śnieg i lód z dachów może stanowić poważne zagrożenie dla przechodniów oraz mienia. W przypadku takich sytuacji często pojawia się pytanie, kto ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody? Czy to właściciel nieruchomości czy też inna strona? Odpowiedź na te pytania nie jest jednoznaczna i wymaga uwzględnienia różnych czynników.

Odpowiedzialność właściciela nieruchomości

Jednym ze źródeł odpowiedzialności w przypadku spadającego śniegu lub lodu jest sam właściciel danego obiektu. Zgodnie z polskim prawem cywilnym, osoba posiadającą budynek ma obowiązek dbać o jego bezpieczny stan techniczny oraz utrzymanie go w należytej kondycji. Dotyczy to również zapobiegania potencjalnemu ryzyku wynikającemu ze skutków opadowych jak np. nagromadzenie dużych ilości śniegu na dachu.

Zaniedbania a roszczenia od osób pokrzywdzonych

Jeśli właściciel nieruchomości nie podejmuje odpowiednich działań w celu usunięcia śniegu lub lodu z dachu, a następstwem tego jest spadający materiał na przechodniów lub mienie innych osób, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności. W takiej sytuacji osoby poszkodowane mogą zgłosić roszczenia o naprawienie szkód powstałych w wyniku tzw. bezprawnego czynienia.

Odpowiedniość reakcji

Jednakże ocena czy działania podjęte przez właściciela były wystarczające i adekwatne do zagrożenia będzie zależeć od konkretnej sytuacji oraz okoliczności danego przypadku. Należy uwzględnić np.: intensywność opadów śniegu, lokalizację budynku (np. blisko ruchliwej ulicy), dostępność narzędzi potrzebnych do usuwania oblodzeń itd.

Rola zarządcy nieruchomości

Często jednak to zarządca danej nieruchomości odpowiada za utrzymanie jej infrastruktury oraz zapewnianie bezpiecznego korzystania ze wspólnych przestrzeni dla mieszkańców czy pracowników budynków wielorodzinnych bądź biurowcowych.

Zarządca jako strona umowy cywilnoprawnej

W przypadku budynków, w których zarządzanie powierzono profesjonalnej firmie lub spółdzielni mieszkaniowej, to właśnie ona może ponosić odpowiedzialność za skutki związane ze spadającym śniegiem. W takiej sytuacji można odwołać się do umowy cywilnoprawnej zawartej między stronami i ewentualnych klauzul dotyczących utrzymania nieruchomości.

Rozbieżności a roszczenia

Jednakże warto pamiętać o tym, że niektóre umowy mogą przewidywać wyłączenie odpowiedzialności dla zarządcy w przypadku siły wyższej jak np. ekstremalne warunki atmosferyczne czy brak dostępnych narzędzi potrzebnych do usuwania oblodzeń.

Odpowiedź na pytanie – kto odpowiada?

Należy podkreślić fakt, że każda sytuacja jest inna i wymaga indywidualnego rozpatrzenia przez kompetentną osobę bądź instytucję (np. sądy). Ostatecznie decyzja co do winy oraz wysokość potencjalnego odszkodowania będzie wynikała z analizy wszystkich okoliczności sprawy.

Konsultacja prawnicza jako najlepsze rozwiązanie

Aby uzyskał pewność co do swoich praw oraz możliwości dochodzenia roszczeń po wystąpieniu szkody związanej ze spadającym śniegiem, warto skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w prawie cywilnym. Tylko on będzie w stanie dokładnie ocenić sytuację i doradzić jak postępować.

Ważne jest bezpieczeństwo

Niezależnie od tego kto ponosi odpowiedzialność za ewentualne straty wynikające ze spadającego śniegu czy lodu, ważne jest przede wszystkim zapewnienie bezpiecznego otoczenia dla ludzi oraz mienia. Dlatego też należy podejmować wszelkie niezbędne działania mające na celu minimalizowanie ryzyka takich incydentów.

Podsumowanie

Odpowiedzialność za spadający śnieg lub lód z dachu budynku może być ściśle powiązana zarówno z właścicielem nieruchomości, jak również zarządcą obiektu. Ostateczna decyzja co do winy zostaje podjęta po analizie okoliczności danego przypadku przez kompetentną osobę bądź instytucję (np. sąd). W każdej sytuacji najważniejsze jednak pozostaje zagwarantowanie bezpieczeństwa dla osób korzystających z danej przestrzeni poprze

Wezwanie do działania:

Zgodnie z przepisami prawa, za spadający śnieg z dachu budynku odpowiedzialny jest jego właściciel lub zarządca. W celu zapewnienia bezpieczeństwa dla wszystkich mieszkańców i przechodniów, zachęcamy do podjęcia niezbędnych działań mających na celu usuwanie nagromadzonego śniegu oraz lodu z dachów.

W przypadku obserwacji zagrożenia wynikającego ze spadającego śniegu prosimy o natychmiastowe zgłoszenie tego faktu odpowiednim służbom miejskim lub administracji nieruchomości. Działanie w tej sprawie pomoże uniknąć potencjalnych szkód czy też obrażeń osób znajdujących się w pobliżu.

Dla dodatkowych informacji na temat prawidłowego postępowania dotyczącego odśnieżania dachów oraz innych porad dotyczących bezpiecznego przebywania w okresie zimowym, serdecznie polecamy odwiedzić stronę internetową Czarodziejskie Eliny (https://czarodziejskieliny.pl/). Tam można znaleźć wiele przydatnych artykułów i materiałów edukacyjnych poświęconych tematyce utrzymania czystości powierzchni pokrytych opadem atmosferycznym.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here